Catalogu

Screening di sangue

Test ELISA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600007 HIV-Ab NMPA 96T
600006 HCV-IgG NMPA 96T
600008 TP-Ab NMPA 96T
Salute di e donne

Test CLIA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600134 HCMV-IgM NMPA 50T/100T
600129 HCMV-IgG NMPA 50T/100T
600135 TOX-IgM NMPA 50T/100T
600130 TOX-IgG NMPA 50T/100T
600136 RV-IgM NMPA 50T/100T
600131 RV-IgG NMPA 50T/100T
600137 HSV I-IgM NMPA 50T/100T
600132 HSV I-IgG NMPA 50T/100T
600138 HSV II-IgM NMPA 50T/100T
600133 HSV II-IgG NMPA 50T/100T

Test ELISA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600002 HCMV-IgM NMPA 48T/96T
600010 HCMV-IgG NMPA 48T/96T
600003 TOX-IgM NMPA 48T/96T
600011 TOX-IgG NMPA 48T/96T
600001 RV-IgM NMPA 48T/96T
600009 RV-IgG NMPA 48T/96T
600005 HSV I-IgM NMPA 48T/96T
600013 HSV I-IgG NMPA 48T/96T
600004 HSV II-IgM NMPA 48T/96T
600012 HSV II-IgG NMPA 48T/96T
600185 HCMV-IgG AVI NMPA 48T/96T
600186 TOX-IgG AVI NMPA 48T/96T
600184 RV-IgG AVI NMPA 48T/96T
600192 HSV I-IgG AVI NMPA 48T/96T
600187 HSV II-IgG AVI NMPA 48T/96T
600188 HPVB19-IgM NMPA 48T/96T
600189 HPVB19-IgG NMPA 48T/96T

Testi rapidi

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600110 TORCH-IgM NMPA 20T
601018 TORCH-5 ARTIGI NMPA 20T
601016 CMV-IgG NMPA 20T
601014 TOX-IgG NMPA 20T
601015 RV-IgG NMPA 20T
601017 HSV II-IgG NMPA 20T
600127 HSV I-IgM NMPA 20T
600103 HPVB19-IgM NMPA 20T
Malatie Respiratoria

Test CLIA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600161 AIV-IgM NMPA 50T/100T
600162 BIV-IgM NMPA 50T/100T
600163 HPIV-IgM NMPA 50T/100T
600164 HRSV-IgM NMPA 50T/100T
600165 ADV-IgM NMPA 50T/100T
600166 CVB-IgM NMPA 50T/100T
600167 ECHO-IgM NMPA 50T/100T
600168 MP-IgM NMPA 50T/100T
600169 CP-IgM NMPA 50T/100T

Test ELISA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
- SARS-COV-2 Total Ab CE 96T
- Anticorpi neutralizzanti SARS-CoV-2 CE 96T
600075 AIV-IgM NMPA 48T/96T
600076 BIV-IgM NMPA 48T/96T
600074 HPIV-IgM NMPA 48T/96T
600073 HPIV-IgG NMPA 48T/96T
600050 HRSV-IgM NMPA 48T/96T
600049 HRSV-IgG NMPA 48T/96T
600051 HRSV-IgA NMPA 48T/96T
600053 ADV-IgM NMPA 48T/96T
600052 ADV-IgG NMPA 48T/96T
600054 ADV-IgA NMPA 48T/96T
600085 ADV3-IgM NMPA 48T/96T
600084 ADV3-IgG NMPA 48T/96T
600083 ADV3-IgA NMPA 48T/96T
600086 ADV7-IgM NMPA 48T/96T
600087 ADV7-IgG NMPA 48T/96T
600088 ADV7-IgA NMPA 48T/96T
600043 CVB-IgM NMPA 48T/96T
600045 CVB-IgG NMPA 48T/96T
600069 ECHO-IgM NMPA 48T/96T
600070 ECHO-IgG NMPA 48T/96T
600068 MP-IgM NMPA 48T/96T
600080 MP-IgG NMPA 48T/96T
600067 CP-IgM NMPA 48T/96T
600081 CP-IgG NMPA 48T/96T
600079 MuV-IgM NMPA 48T/96T
600082 MuV-IgG NMPA 48T/96T
600071 VZV-IgM NMPA 48T/96T
600072 VZV-IgG NMPA 48T/96T
600018 MV-IgM NMPA 48T/96T
600019 MV-IgG NMPA 48T/96T

Testi rapidi

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600144 COVID-19 Ag (Prufessiunali) CE 10T/20T/40T
600485 COVID-19 Ag (nasu curtu) CE 1T/5T/7T/10T/20T
- Influenza A/B Ag CE 20T/40T
- COVID-19 & Flu Ag CE 20T/40T
- COVID-19&Flu&RSV Ag CE 20T/40T
- COVID-19 IgM/IgG CE 20T/40T
- Anticorpi neutralizzanti SARS-CoV-2 CE 20T/40T
600126 HPIV-IgM CE/NMPA 20T
600105 RSV-IgM CE/NMPA 20T
600125 ADV-IgM CE/NMPA 20T
600098 CVB-IgM CE/NMPA 20T
600101 ECHO-IgM CE/NMPA 20T
600112 MP-IgM CE/NMPA 20T
600109 MP-IgG CE/NMPA 20T
600096 Cpn-IgM NMPA 20T
600106 Cpn-IgG NMPA 20T
600107 SP-Ag CE/NMPA 20T
Tuberculosis

Test ELISA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600038 TB-IgG NMPA 48T/96T
600518 TB-IGRA CE/NMPA 48T/96T

Testi rapidi

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600111 TB-IgG CE/NMPA 20T
EB

Test CLIA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600157 EB-VCA-IgM NMPA 50T/100T
600156 EB-VCA-IgG NMPA 50T/100T
600154 EB-EA-IgG NMPA 50T/100T
600159 EB-NA1-IgG NMPA 50T/100T
600158 EB-VCA-IgA NMPA 50T/100T
600155 EB-EA-IgA NMPA 50T/100T
600160 EB-NA1-IgA NMPA 50T/100T

Test ELISA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600042 EB-VCA-IgM CE/NMPA 48T/96T
600041 EB-VCA-IgG CE/NMPA 48T/96T
600040 EB-EA-IgG NMPA 48T/96T
600044 EB-NA1-IgG NMPA 48T/96T
600014 EB-VCA-IgA CE/NMPA 48T/96T
600078 EB-EA-IgA CE/NMPA 48T/96T
600077 EB-NA1-IgA NMPA 48T/96T
600183 EB-VCA-IgG AVI NMPA 48T/96T
Hepatitis

Test CLIA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600170 HAV-IgM NMPA 50T/100T
600171 PreS1-Ag NMPA 50T/100T
600172 HBV-LP NMPA 50T/100T
600174 HDV-IgM NMPA 50T/100T
600173 HDV-IgG NMPA 50T/100T
600175 HDV-Ag NMPA 50T/100T
600177 HEV-IgM NMPA 50T/100T
600176 HEV-IgG NMPA 50T/100T
600178 HGV-IgG NMPA 50T/100T

Test ELISA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600039 HAV-IgM NMPA 48T/96T
600047 HAV-IgG NMPA 48T/96T
600025 HBsAb NMPA 48T
600027 HBeAg NMPA 48T
600026 HBeAb NMPA 48T
600028 HBcAb NMPA 48T
600017 PreS1-Ag NMPA 48T/96T
600016 PreS2-Ag NMPA 48T/96T
600046 HBV-LP NMPA 96T
600006 HCV-IgG NMPA 96T
600023 HDV-IgM NMPA 48T/96T
600022 HDV-IgG NMPA 48T/96T
600024 HDV-Ag NMPA 48T/96T
600020 HEV-IgM CE/NMPA 48T/96T
600021 HEV-IgG NMPA 48T/96T
600048 HGV-IgG NMPA 48T/96T

Testi rapidi

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600100 HAV-IgM CE/NMPA 20T
600114 HEV-IgM CE/NMPA 20T
600115 HEV-IgG CE/NMPA 20T
Malatie gastrointestinali

Test ELISA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600029 EV71-IgM CE/NMPA 48T/96T
600030 EV71-IgG CE/NMPA 48T/96T
600055 CA16-IgM NMPA 48T/96T
600043 CVB-IgM NMPA 48T/96T
600045 CVB-IgG NMPA 48T/96T
600069 ECHO-IgM NMPA 48T/96T
600070 ECHO-IgG NMPA 48T/96T
600015 HP-IgG NMPA 48T/96T

Testi rapidi

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
601012 EV71-IgM CE/NMPA 20T
600097 CA16-IgM NMPA 20T
600098 CVB-IgM NMPA 20T
600101 ECHO-IgM NMPA 20T
600113 HP-IgG CE/NMPA 20T
- HP-Ag CE 20T
- FOB CE 20T
600116 Rota NMPA 20T
600108 SPA-Ag CE/NMPA 20T
600370 PGI/PGII NMPA 20T
600371 GAS NMPA 20T
Hormone sessuale

Test CLIA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
CM0301A FSH NMPA 100T
CM0302A LH NMPA 100T
CM0306A E2 NMPA 100T
CM0305A T NMPA 100T
CM0304A P NMPA 100T
CM0303A PRL NMPA 100T
CM0307A β-hCG NMPA 100T
CM0308A F-hCGβ NMPA 100T
CM0309A uE3 NMPA 100T
Hormone tiroïde

Test CLIA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
CM0201A TSH NMPA 100T
CM0203A T4 NMPA 100T
CM0205A FT4 NMPA 100T
CM0202A T3 NMPA 100T
CM0204A FT3 NMPA 100T
CM0206A TPOAb NMPA 100T
CM0207A TGAb NMPA 100T
Marcatori di tumore

Test CLIA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
CM0101A AFP NMPA 100T
CM0102A CEA NMPA 100T
CM0103A PSA NMPA 100T
CM0104A F-PSA NMPA 100T
CM0105A CA125 NMPA 100T
CM0107A CA15-3 NMPA 100T
CM0106A CA19-9 NMPA 100T
CM0108A FER NMPA 100T
CM0115A CA50 NMPA 100T
CM0110A CA72-4 NMPA 100T
CM0114A CA242 NMPA 100T
CM0109A CYFRA21-1 NMPA 100T
CM0113A HE4 NMPA 100T
CM0111A NSE NMPA 100T
CM0112A SCC NMPA 100T
CM0116A PGI NMPA 100T
CM0117A PGII NMPA 100T
Ipertensione

Test CLIA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
CM0601A ALD NMPA 100T
CM0602A ACTH NMPA 100T
CM0603A Cortisol NMPA 100T
CM0604A Renin NMPA 100T
CM0605A A II NMPA 100T
Malatie Cardiovascular

Test CLIA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
CM0701A CK-MB NMPA 100T
CM0702A cTnl NMPA 100T
CM0703A Miò NMPA 100T
CM0704A NT-proBNP NMPA 100T

Testi rapidi

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600119 H-FABP NMPA 20T
600123 cTnl NMPA 20T
600360 hs-cTnl NMPA 20T
600124 CK-MB/ cTnl/ Myo NMPA 20T
600118 NT-proBNP NMPA 20T
600120 D-Dimer NMPA 20T
Fibrosi epatica

Test CLIA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
CM0501A HA NMPA 100T
CM0502A LN NMPA 100T
CM0503A PIIINP NMPA 100T
CM0504A CIV NMPA 100T
Autoanticorpi

Test CLIA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
CM2001A Anti-nRNP / Sm IgG NMPA 100T
CM2002A IgG anti-Sm NMPA 100T
CM2003A IgG anti-SS-A NMPA 100T
CM2004A IgG anti-SS-B NMPA 100T
CM2005A Anti-Scl-70 IgG NMPA 100T
CM2006A Anti-PM-Scl IgG NMPA 100T
CM2007A Anti-Jo-1 IgG NMPA 100T
CM2008A Anti-Centromèri IgG NMPA 100T
CM2009A IgG anti-dsDNA NMPA 100T
CM2010A IgG anti-nucleosomi NMPA 100T
CM2011A Anti-histoni IgG NMPA 100T
CM2012A Anti-Rib-P IgG NMPA 100T
CM2301A IgM anti-cardiolipina NMPA 100T
CM2302A IgG anti-cardiolipina NMPA 100T
CM2306A IgA anti-cardiolipina NMPA 100T
CM2303A Anti-cardiolipin NMPA 100T
CM2304A IgM anti-β2-GP1 NMPA 100T
CM2307A IgG anti-β2-GP1 NMPA 100T
CM2308A IgA anti-β2-GP1 NMPA 100T
CM2305A Anti-β2-GP1 NMPA 100T
CM2504A IA-2A NMPA 100T
CM2201A IgG anti-M2-3E NMPA 100T
CM2202A IgG anti-LKM-1 NMPA 100T
CM2203A IgG anti-SLA/LP NMPA 100T
CM2204A IgG anti-PCNA NMPA 100T
CM2208A Anti-Ro-52 IgG NMPA 100T
CM2205A Anti-Sp100 IgG NMPA 100T
CM2207A IgG anti-LC-1 NMPA 100T
CM2101A IgG anti-MPO NMPA 100T
CM2102A IgG anti-PR3 NMPA 100T
CM2103A IgG anti-GBM NMPA 100T
CM2402A Anti-RF NMPA 100T
CM2401A Anti-CCP NMPA 100T

Test ELISA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600057 CCP NMPA 48T/96T
600060 ss-DNA NMPA 48T/96T
600061 ds-DNA NMPA 48T/96T
600059 β2-GPI NMPA 48T/96T
600037 GAD NMPA 48T/96T
600036 INS NMPA 48T/96T
600056 ICA NMPA 48T/96T
600062 IA-2A NMPA 48T/96T
600031 AS NMPA 48T/96T
600033 AO NMPA 48T/96T
600032 EM NMPA 48T/96T
600034 ACA NMPA 48T/96T
600035 HCG NMPA 48T/96T
600063 TA NMPA 48T/96T
600064 ZP NMPA 48T/96T
Inflamazioni

Testi rapidi

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600117 PCT NMPA 20T
600122 CRP NMPA 20T
600365 hs-CRP + CRP NMPA 20T
600366 IL-6/PCT NMPA 20T
600367 SAA/CRP NMPA 20T
Funzione renale

Testi rapidi

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600121 MAU NMPA 20T
600363 mALB NMPA 20T
Ripruduzzione

Testi rapidi

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600368 AMH NMPA 20T
600369 INHB NMPA 20T
Malattia Emorragica Epidemica

Test ELISA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600065 HV-IgM NMPA 48T/96T
600066 HV-IgG NMPA 48T/96T

Testi rapidi

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600099 HV-IgM/IgG NMPA 20T
Malattia fungica invasiva

Test ELISA

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
600090 Eno-IgG NMPA 48T/96T
600089 Atr-IgG NMPA 48T/96T
Altri

Testi rapidi

Catalogu No. Pruduttu Certificazione Specificazione
601011 CT-Ag NMPA 20T
601012 HRV-IgG NMPA 20T
- Kit di test rapidu Dengue NS1 CE 20T
- Malaria Pf/Pan Rapid Test Kit CE 20T
600373 HbA1c NMPA 20T
600372 25-OH-D NMPA 20T